各部署

I. PHÒNG TỔ CHỨC VÀ ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại:   0225 3 569 169

1. Bà Nguyễn Thị Ngân Chung 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Email: nguyenthinganchung@haiphong.gov.vn 

2. Ông Lương Quang Hải 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ Quản trị Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý.
- Email: luongquanghai@haiphong.gov.vn 

3. Bà Phạm Thị Như Quỳnh
- Chức vụ: Nhân viên, Bí thư Đoàn thanh niên Ban Quản lý Khu kinh tế
- Email: phamthinhuquynh@haiphong.gov.vn 


II. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH     
Điện thoại:   0225 3 841 138

1. Ông Nguyễn Quang Minh 
- Chức vụ: Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng 
- Email: nguyenquangminh@haiphong.gov.vn 

2. Ông Nguyễn Văn Luận  
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Email: nguyenvanluan@haiphong.gov.vn 

3. Bà Ngô Quỳnh Hương 
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: ngoquynhhuong@haiphong.gov.vn 

 

III. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại:    0225 3 569 397

1. Ông Nguyễn Quan Hoài 
- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Bí thư Chi bộ Quy hoạch -  Môi trường, Trưởng phòng

- Email: nguyenquanhoai@haiphong.gov.vn 

2. Ông Đặng Sỹ Tuân 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng.
- Email: dangsytuan@haiphong.gov.vn 

3. Ông Nguyễn Hồng Minh 
- Chức vụ: Chuyên viên.
- Email: phamhongminh@haiphong.gov.vn 

4. Bà Bùi Thị Thanh Thủy 
- Chức vụ: Nhân viên. 
- Email: buithithanhthuy@haiphong.gov.vn 

 

IV. PHÒNG QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG 
Điện thoại:   0225 3 569 398


1. Ông Nguyễn Đức Thịnh
- Chức vụ: Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ Quy hoạch - Môi trường
- Email: nguyenducthinh@haiphong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Ông Nguyễn Văn Hòa 
- Chức vụ: Chuyên viên. 
- Email: nguyenvanhoa@haiphong.gov.vn 

3. Ông Nguyễn Đức Tùng 
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: nguyenductung@haiphong.gov.vn 

V. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ     
Điện thoại:  0225 3 841 693
 

1. Ông Lê Toàn  Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng. 
- Email: nguyendinhtoan@haiphong.gov.vn 

 

2. Ông Nguyễn Thành Công
 - Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Email: nguyenthanhcong@haiphong.gov.vn  

 

3. Ông Đinh Tuấn Phong
- Chức vụ: Chuyên viên

 

4. Ông Đỗ Quang Minh
- Chức vụ: Nhân viên

VI. PHÒNG THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU
Điện thoại:   0225 3 569 171


1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan 
- Chức vụ: Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Đầu tư - Xuất nhập khẩu
- Email: nguyentuyetlan@haiphong.gov.vn 

2. Bà Lê Thị Thu Hà 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng. 
- Email: lethuha66@haiphong.gov.vn 

3. Ông Lê Viết Cường 
- Chức vụ: Chuyên viên.
- Email: levietcuong@haiphong.gov.vn 

4. Ông Nguyễn Tuấn Việt 
- Chức vụ: Nhân viên
- Email: nguyentuanviet@haiphong.gov.vn 

VII. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 
Điện thoại:  0225 3 822 047

1. Bà Trần Thị Mai Chi 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Lao động -  Doanh nghiệp
- Email: tranthimaichi@haiphong.gov.vn               

3. Bà Vũ Minh Hải 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Email: vuminhhai@haiphong.gov.vn 

4. Bà Nguyễn Kim Phượng 
- Chức vụ: Nhân viên. 
- Email: nkphuong@haiphong.gov.vn

 

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ: Nhân viên.
- Email: huong.nguyenthithuhuong@gmail.com

 

VIII. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
Điện thoại:   0225 3 822 070


1. Ông Phạm Đức Cường 
- Chức vụ: trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Tài chính
- Email: phamduccuong@haiphong.gov.vn 

 

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng 
- Email: ngthinguyet@haiphong.gov.vn 

 

3. Bà Nguyễn Thị Hà Minh 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng 
- Email: nguyenthihaminh@haiphong.gov.vn               

 

4. Bà Phạm Thị Phương Thảo
- Chức vụ: Nhân viên 

 

5. Bà Hoàng Thị Thu Hương
- Chức vụ: Nhân viên 

IX. THANH TRA BAN QUẢN LÝ   
Điện thoại:   0225 3 569 324


1. Ông Nguyễn Ngọc Sinh 
- Chức vụ: Phó chánh thanh tra, Bí thư Chi bộ Thanh tra - Đại diện
- Email: ngocsinh@haiphong.gov.vn 

3. Bà Đỗ Thị Hoài 
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: dothihoai@haiphong.gov.vn 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 
- Chức vụ: Nhân viên 
- Email: nttthuy@haiphong.gov.vn 

 

X. PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP
Điện thoại:    0225 3 569 325 

Điện thoại Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng: 0225 3 743 158 

- Điện thoại Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng: 0225 3 867 907 

- Điện thoại Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Đình Vũ: 0225 3 569 559  
- Điện thoại Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp VSIP: 0225 3 573 879

- Điện thoại Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Tràng Duệ: 0225 6 503 919

1. Ông Phạm Anh Tuấn 
- Chức vụ: Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý, Phụ trách Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Đình Vũ
- Email: phamanhtuan@haiphong.gov.vn 
 
2. Ông Nguyễn Đức Hải 
- Chức vụ: Phó trưởng phòng; Phụ trách Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng và Khu công nghiệp Tràng Duệ, Phó Bí thư  Chi bộ Thanh tra - Đại diện
- Email: nguyenduchai@haiphong.gov.vn                     

 

3. Ông Phạm Hữu Quang Huy
- Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Khu kinh tế; Phó trưởng phòng; Phụ trách Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghiệp VSIp - Hải Phòng

 

XI. VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ
Điện thoại:   0225 3 569 170 / 0225 3 823 206

Điện thoại Tổ Bảo vệ:    0225 3 747 442 

1. Bà Trần Thị Phượng Diệp 
- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế, Chánh văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng - Tổ chức
- Email: tranphuongdiep@haiphong.gov.vn 

2. Ông Trần Ngọc Cường 
- Chức vụ: Phó chánh văn phòng.
- Email: tranngoccuong@haiphong.gov.vn 

3. Bà Lê Thị Thu Hà 
- Chức vụ: Phó chánh văn phòng, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
- Email: lethuha71@haiphong.gov.vn 

 

4. Bà Trịnh Thị Hiếu 
- Chức vụ: Chuyên viên, Phụ trách Kế toán.
- Email: trinhthihieu@haiphong.gov.vn                               

 

5. Bà Đặng Thị Thanh Hảo 
- Chức vụ: Nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ
Điện thoại:   0225 3 823 199

1. 1. Ông Nguyễn Công Thành 
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng - Tổ chức
- Email: nguyencongthanh@haiphong.gov.vn 

2. Ông Trần Anh Tuấn 
- Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế

3. Bà Dương Thị Thùy Trang
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế.

 

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ 
Điện thoại:   0225 3 746 856 

1. Bà Phạm Thị Hằng 
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế, Bí thư Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp                    

2. Ông Nguyễn Hồng Quang 
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế

 

シェア:

vietinbank Namdinhvu