機能・任務

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trụ sở riêng và các Phòng đại diện Ban Quản lý đặt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trường Trung cấp Khu kinh tế, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Tư vấn dịch vụ đầu tư, Ban Quản lý Dự án hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng. 

 

Quyết định số 2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng như sau: 

 

A. Nhiệm vụ, quyền hạn đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi chung là khu công nghiệp).

1. Tham gia ý kiến và báo cáo với các Bộ, Ngành và UBND thành phố về các công việc sau đây:

1.1. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và UBND thành phố trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển các khu công nghiệp;

1.2. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và UBND thành phố về tình hình: Triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu công nghiệp.

2. Trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND thành phố hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế "một cửa, tại chỗ";

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đề xuất, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;

2.3. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển các khu công nghiệp;

2.4. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp;

2.5. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban quản lý theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc uỷ quyền của Bộ, Ngành và UBND thành phố các nhiệm vụ.

3.1. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện Quy chế hoạt động, quy định, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, kế hoạch có liên quan tới các khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3.2. Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền (bao gồm cả dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp);

3.3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu công nghiệp; cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào các khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương;

3.4. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc trong các khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong các khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

3.5. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong các khu công nghiệp và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong các khu công nghiệp;

3.6. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong các khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan;

3.7. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định lại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư: chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại các khu công nghiệp; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;

3.8. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh và hoạt động tại các khu công nghiệp. Kiến nghị thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và UBND thành phố giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

3.9. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong các khu công nghiệp;

3.10. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;

3.11. Quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp;

3.12. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý thực hiện cơ chế tự, tự chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư, xúc tiến đầu tư, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật;

3.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao trong từng thời kỳ.

4Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện các công việc sau:

4.1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

4.2. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm hành chính trong các khu công nghiệp.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn đối với khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (sau đây gọi tắt là khu kinh tế).

Ban Quản lý thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại mục A nêu trên đối với các khu chức năng trong khu kinh tế và toàn bộ khu kinh tế. Ngoài ra, Ban Quản lý còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tham mưu để UBND thành phố trình Thủ tướng chính phủ quyết định cho thẩm quyền.

1.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

1.2. Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế;

1.3. Xây dựng phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế.

2. Trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

2.1. Xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế;

2.2. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế;

2.3. Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền;

2.4. Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét ban hành theo quy định của pháp luật;

2.5. Tổ chức, triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ trong và ngoài nước. Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ.

3. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc uỷ quyền của các Bộ, Ngành.

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo uỷ quyền Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Chủ trì cùng Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan của thành phố thuê tư vấn thiết kế quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, báo cáo UBND thành phố để trình thủ tướng chính Chính phủ quyết định;

4.2. Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện: Dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế; tham gia quy hoạch chi tiết các khu chức năng như khu du lịch, khu đô thị và khu phi thuế quan trong khu kinh tế;

4.3. Trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;

4.4. Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước tại khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;

4.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư  từ ngân sách Nhà nước trong khu kinh tế;

4.6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4.7. Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước và thực hiện việc quản lý đất đai trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai;

4.8. Trên cơ sở quy định của UBND thành phố và của pháp luật về đầu tư và đất đai, quyết định mức thu tiền sử dụng, tiền thuê và mức miễn giảm đối với đất, mặt nước chuyên dùng cho từng dự án đầu tư áp dụng đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu quyền sử dụng đất;

4.9. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm mọi hoạt động trong khu kinh tế phù hợp với quy chế hoạt động và quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan;

4.10. Thu phí hoặc lệ phí sử dụng các công trình hạ tầng, tiện ích công cộng trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

C. UBND thành phố uỷ quyền cho Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố trong các khu công nghiệp, khu kinh tế;

2. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C hoặc cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cho tổ chức có liên quan;

3. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế trong khu kinh tế;

4. Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư tại khu kinh tế;

5. Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C;

6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất có quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất của Ban Quản lý trong khu kinh tế. Nhiệm vụ này chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận và hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Tài Nguyên và Môi trường;

7. Quyết định cho phép doanh nghiệp được bố trí cho người lao động làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm;

8. Quyết định cho phép chuyên gia nước ngoài được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật;

9. Trưởng ban Ban Quản lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung uỷ quyền đúng quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hân hạnh được làm việc với quý vị theo thời gian như sau:

 

- Thời gian: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng: 7h30-12h00; Chiều: 13h30-17h00

- Địa chỉ: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: 031.3519.170

- Fax: 031. 3842.426

- Email: banquanlykkt@haiphong.gov.vn

- Website: www.heza.gov.vn

シェア:

vietinbank Namdinhvu