Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chương trình hành động số 05-CTR/TU

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình hành động số 05-Ctr/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 10/8/2017 Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết và chương trình hành động nêu trên cho toàn bộ cán bộ, đảng viên khối hành chính - sự nghiệp.

Quang cảnh chương trình

Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Đoàn TNCS HCM KKT và hơn 80 đồng chí là cán bộ, đảng viên, nhân viên của Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đồng chí Trần Thị Phương - Báo cáo viên cấp thành phố, Trưởng phòng Lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã đến dự và truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Phương đã thực hiện truyền đạt nội dung các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí cũng đã cung cấp các thông tin số liệu liên quan đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố thời gian qua, thường xuyên gắn với tình hình thực tiễn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hội nghị đã cơ bản hoàn thành các nội dung yêu cầu của việc học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết.

Đồng chí Trần Thị Phương - Báo cáo viên cấp thành phố, Trưởng phòng Lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Sau khi quán triệt Chương trình hành động số 05-Ctr/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện công tác, đơn vị mình và tuyên truyền vận động người thân và gia đình tiếp thu, thực hiện  tốt chủ trương chính sách của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin - tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường

 

シェア:

vietinbank Namdinhvu